BERITA

Tuesday, June 23, 2009

e-Portfolio Dalam Latihan Keguruan

PERSEKITARAN SIHAT

Alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan nilai-nilai murni agama, bertanggungjawab dengan alam, membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Pembangunan Sains dan Teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam semulajadi perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. Adalah menjadi matlamat agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar di sekelilingnya di samping berusaha untuk terus maju.

Blogged with the Flock Browser